.

.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP“) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu canape.sk medzi spoločnosťou Canapé, spol. s.r.o. a jej obchodnými partnermi.
 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Kúpna cena
 6. Platobné podmienky
 7. Dodacie podmienky
 8. Nadobudnutie vlastníctva a zodpovednosť
 9. Ochrana osobných údajov
 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky) a vrátenie tovaru
 11. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Canapé, spol. s.r.o, so sídlom Tureň 567, 903 01, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82705/B, IČO: 46 754 415, DIČ: 2023561188, tel. č.: +421 903 400 054, e-mail: info@canape.sk a ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky elektronického obchodu canape.sk (ďalej len "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ").
 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka na internetovej stránke elektronického obchodu (ďalej len "kupujúci").
 3. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 5. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú platné až do vydania nových VOP.
 6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke "Dostupnosť" a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 7. Predávajúci je voči kupujúcemu viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

 1. Kupujúci môže objednávať tovar prostredníctvom nákupného košíka na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
 2. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
  1. e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
  2. kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
  3. telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
 3. Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 4. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
  1. dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
  2. názov, cenu tovaru a cenu prepravy,
  3. adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
  4. podmienky a spôsob prepravy.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona 22/2004 Z. z.o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho vhodným spôsobom potrebným na jeho ochranu počas prepravy,
  2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky podľa platných právnych predpisov SR,
  3. odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list a daňový doklad (faktúru).
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov spojených s doručením tovaru,
  3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
  4. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru. 
 2. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na jeho účet, za deň platby sa považuje ten deň, v ktorom bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 5. Predávajúci je platcom DPH.

6. Platobné podmienky

 1. Kupujúci môže na základe zálohovej faktúry za tovar zaplatiť týmito spôsobmi:
  1. v hotovosti priamo pri prevzatí tovaru (dobierka, kuriér) alebo 
  2. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
 2. Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru na základe odoslanej objednávky, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. 
 3. Platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
  1. prevodným príkazom zo svojho účtu,
  2. priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
  3. platbou službou PayPal
  4. platba kartou
 4. Platba je možná iba v eurách a českých korunách.
 5. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

7. Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke, a to:
  1. kuriérskou službou alebo
  2. osobný odber
 3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 4. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky notifikačným e-mailom.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. 
 6. Ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. 
 7. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
 8. Ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto uvedené v potvrdení objednávky, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať dopravcovi protokol o doručení a odovzdaní tovaru.
 9. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď pri jeho doručení a preberaní. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 10. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad (faktúru), dodací list, návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
 11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 12. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom konkrétnom tovare. Termíny vychádzajú z informácií poskytovaných dodávateľom, prípadne výrobcom a sú iba predpokladané. Pre tovar nad 50 kg je nutné dohodnúť podmienky prepravy.
 13. „Skladom“: Tovar je fyzicky na sklade priamo u nás. V prípade objednávky do 10:00 hod. je tovar expedovaný v ten istý pracovný deň (doba doručenia je závislá od zvoleného spôsobu dodania, spravidla sa jedná o dva až tri pracovné dni doručenie).
 14. „Externý sklad“: Tovar je fyzicky na sklade u nášho dodávateľa. Doručenie a naskladnenie tovaru spravidla prebieha počas 2-4 týždňov od objednávky a platby.
 15. Tovar bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre jeho vyskladnenie.
 16. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na miesto uvedené v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho splnomocnencom a písomným potvrdením jeho prevzatia alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

8. Nadobudnutie vlastníctva a zodpovednosť

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. 
 3. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho. Keď kupujúci neprevezme tovar včas, prechádza na neho zodpovednosť za škody na tovare okamihom, keď mu predávajúci umožnil nakladať s tovarom.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. 
 5. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

9. Ochrana osobných údajov

 1. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje predávajúci chráni pred ich zneužitím.
 2. Ak je kupujúci fyzickou osobou, je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje osobné údaje, a to meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje identifikačné údaje, a to obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 4. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky a v rámci zákazníckej registrácie prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady 2016/ 679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní a prenose (ďalej len „GDPR").
 5. Na základe odoslania objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, kupujúci v súlade so GDPR berie na vedomie, že predávajúci začne so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. 
 6. Kupujúci uskutočnením zákazníckej registrácie a zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním jeho osobných údajov pre propagačné aj marketingové účely a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle z. č 147/2001 Z. z. o reklame a z. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii.
 7. Poučenie k právam dotknutých osôb je uvedené v Informačnej povinnosti na webovom sídle.
 8. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
 9. Údaje o nákupoch kupujúceho, ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne sú ukladané v bezpečnej databáze. 
 10. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
 11. V zmysle § 28 ods. 1 ZOOÚ má kupujúci právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať zákonom ustanovené úkony (napr. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané).

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky) a vrátenie tovaru

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky, a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.
 4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  1. Kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s týmto znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok/dátum nákupu) č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.
  2. Kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
  3. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy. Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou, a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

11. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú spracované podľa z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, z. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. 
 2. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, z. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a z. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i ďalšími súvisiacimi predpismi.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
 5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


V Bratislave, dňa 28.1.2016